06-37226594 info@sjpedicure.nl

Algemene voorwaarden

Voor een prettige samenwerking

1. Algemeen:

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen SJ Pedicure en een cliënt waarop SJ Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Behandelingen SJ Pedicure:

SJ Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. SJ Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken:

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan SJ Pedicure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag SJ Pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. SJ Pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling:

SJ Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. SJ Pedicure vermeldt prijswijzigingen 6 weken voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

  • Op verzoek ontvangt de cliënt een factuur.
  • In bijzondere gevallen en op verzoek van de cliënt kan per bank of giro worden betaald. In dat geval worden administratiekosten van € 2,50 in rekening gebracht.
  • Wordt de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag nadat de nota is uitgeschreven en zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
  • Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen de gestelde termijn , zijn wij gerechtigd om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.
  • Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij het derde punt genoemd, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend contant plaatsvinden.
5. Persoonsgegevens & privacy:

De cliënt voorziet SJ Pedicure voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan SJ Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. SJ Pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een systeem. SJ Pediure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. SJ Pedicure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding:

SJ Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SJ Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid:

SJ Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SJ Pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. SJ Pedicure is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

8. Beschadiging & diefstal:

SJ Pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. SJ Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Garantie:

SJ Pedicure geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten.
Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door SJ Pedicure geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking per email gemeld worden aan SJ Pedicure. SJ Pedicure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een schadevergoeding van toepassing is, zal deze niet meer zijn dan de uitgevoerde behandeling.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft SJ Pedicure het recht de behandeling van de cliënt te stoppen zonder opgaaf van reden. Het tarief van de afgesproken behandeling zal moeten worden afgerekend en anders zal deze middels een factuur aan de cliënt belast worden. Hier op geldt dan voorwaarde 4.

Bij SJ Pedicure worden géén erotische of sensuele massages gegeven. Dergelijke verzoeken worden derhalve niet op prijs gesteld. Van intimidatie (zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten) wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen SJ Pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.